YRITYSTEN SÄHKÖLAITTEISTOJEN KUNNOSSAPITO PIENENTÄÄ NIISTÄ JOHTUVIEN TAPATURMIEN RISKIÄ

Tuotantolaitoksen sähkökeskuksessa rätisee. Huonosti kiristetty liitos on vuosikausien kuluessa löystynyt niin, että liitoksessa on alkanut kipinöidä. Kuumuudessa haurastunut johdineristekin on jo osin rapissut pois. Kohta komponentin päälle kertynyt pöly jo kytee…

Merkittävä osa tulipaloista saa alkunsa sähköasennuksista tai sähkölaitteista.

Erityisesti kosteissa ja pölyisissä tuotantotiloissa sähkölaitteiden ja -asennusten kuntoon ja toimivuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, mutta minkä tahansa sähkölaitteiston kunto on syytä tarkastuttaa muutaman vuoden välein ammattilaisella.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) selvityksen ”Sähkölaitteistoista aiheutuneet tulipalot ja palovaarat Suomessa” mukaan sähkölaitteistojen vikaantuminen aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 800 hälytystä pelastuslaitoksille.

Eniten hälytystehtäviä aiheutuu valaisimien, sähkökeskusten sekä sähköjohtojen ja kaapelointien vikaantumisesta.

Laitteiston käytön seuranta sekä asianmukainen huolto ja kunnossapito vähentävät merkittävästi tulipalojen riskiä. Tässä ovat apuna määräaikaistarkastukset, kunnossapitotarkastukset sekä huolto- ja kunnossapito- ohjelmat.

Vikatilanteissa tulee ottaa viipymättä yhteyttä sähköalan ammattilaiseen. Jos sähkölaitteet turvallisuus herättää epäilyksiä, on asia aina parempi varmistaa sähköalan ammattilaisella kuin ottaa turhia riskejä.

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston kunnosta huolehtiminen on aina laitteiston omistajan vastuulla.
Säädökset velvoittavat kaikkia sähkölaitteistojen haltijoita seuraavasti:

– Sähkölaitteistoa ja -laitteita on huollettava ja käytettävä niin, että niistä ei aiheudu hengen, terveyden tai omaisuuden vaaraa.
– On ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi, mikäli sellaista ilmenee.
– On huolehdittava sähkölaitteiston kunnon ja turvallisuuden tarkkailusta sekä puutteiden ja vikojen poistamisesta riittävän nopeasti.
– Sähkölaitteistosta on oltava sen käyttöä ja huoltoa varten riittävät dokumentit.
– Sähkölaitteistolla tulee olla ajan tasalla olevat hoito- ja kunnossapito-ohjeet ja laitteistoluokan 2 ja 3 laitteistoilla kattavampi huolto- ja kunnossapito -ohjelma.

Käytön johtaja vaativiin kohteisiin

Jos sähkölaitteistoon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia tai sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1 600 kVA, sähkölaitteiston haltijan laitteistolle on nimettävä käytön johtaja.

Käytön johtajalle on annettava riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa käyttötöitä. Henkilöstöllä tulee olla hoidon ja kunnossapidon kannalta riittävä pätevyys ja tarpeelliset suoja- ja työvälineet. Käyttöönotetusta sähkölaitteistosta on tehtävä ilmoitus jakeluverkon haltijalle ja Tukesille. Sähkölaitteistolle on laadittava ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma