YRITYKSEN TURVAJÄRJESTELMÄT

Toimitiloissa yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstön, toiminnan, palvelutason ja omaisuuden turvaamiseen voidaan käyttää monenlaisia sähköisiä turvallisuusjärjestelmiä.

Kunnossapito-ohjelman laadinnassa voi hyödyntää Sähkötietory:n julkaisemaa ST-korttia ST 662.42, jossa annetaan tarkempia ohjeita kunnossapito-ohjelman sisällöstä, tarvittavista vähimmäistoimenpiteistä sekä haltijan ja paloilmoitinliikkeen vastuulle kuuluvista tehtävistä.

Tietoteknisten valvontajärjestelmien, erityisesti kameravalvontajärjestelmän, haltija vastaa siitä, että järjestelmiä käytetään lainmukaisesti. Velvoittavia säännöksiä on annettu rikoslaissa
(RikosL 24 luku), henkilötietolaissa (HetiL) (523/1999) sekä laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004).

Haltijan tulee laatia käytössään olevan kameravalvontajärjestelmän sekä kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmän rekisteriselosteet.

Laadinnassa voi hyödyntää Sähkötietory:n julkaisemia lomakkeita:
– ST 664.02 Lomake Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä, rekisteriseloste
– ST 664.01 Lomake Tallentava kameravalvontajärjestelmä, rekisteriseloste