Sähköasennusten tarkastukset

Suomessa sähköasennuksille on tehtävä erilaisia lakisääteisiä tarkastuksia niin uusia asennuksia käyttöönotettaessa kuin elinkaarensa aikana määrävälein laitteiston luokasta riippuen. Sähköasennusten tarkastusten tarkoituksena on varmistua siitä, että asennukset ja työt on tehty oikein ja että sähkölaitteet toimivat oikein.

Näistä tarkastuksista sähkölaitteiston haltijankin on hyvä olla tietoinen, jotta osaa vaatia pöytäkirjoja ja vastaavasti myös huolehtia käytössään olevasta sähkölaitteistosta sekä sen kunnossapidosta ja tarkastuksista.

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS TEHDÄÄN KAIKILLE UUSILLE SÄHKÖASENNUKSILLE

Tehdylle sähköasennukselle on aina tehtävä käyttöönottotarkastus ennen kuin asennus otetaan käyttöön.

Asentajan eli sähköurakoitsijan on aina annettava asennuksesta pöytäkirja, josta ilmenevät tehdyt tarkastukset ja mittaukset sekä niiden vertailu vaadittuihin arvoihin. Nämä vaaditut raja-arvot on määritelty pienjänniteasennusstandardisarjassa SFS 6000.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa ei välttämättä edellytetä aivan pienistä asennuksista, kuten mm. yksittäisen pistorasian lisääminen tai vastaava yksittäisen komponentin vaihtotyö. Tällöinkin tilaaja voi vaatia pöytäkirjaa, joka hänellä on oikeus saada. Vaikka pöytäkirjaa ei pienelle asennukselle edellytetäkään, on aina tehtävä käyttöönottotarkastus riittävine mittauksineen.

VARMENNUSTARKASTUS

Käyttöönottotarkastuksen lisäksi sähkölaitteistolle on tehtävä varmennustarkastus, kun laitteisto kuuluu Kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyinen Työ- ja elinkeinoministeriö) päätöksen mukaisiin luokkiin 1-3.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että paritaloa suuremmat kohteet on varmennustarkastettava. Vaatimus koskee myös muutostöitä, joissa muutettavan laitteiston ylivirtasuojan nimellisarvo on yli 35 ampeeria pienjännitelaitteistossa (enintään 1000 volttia).

Kohteissa, joissa edellytetään käytönjohtajaa, voidaan muutostöitä tehdä ilman varmennustarkastusta 250A:iin asti.

Varmennustarkastuksen saa tehdä vain valtuutettu tarkastaja ja luokan 3a laitteistolle valtuutettu laitos. Sähköasennukset tehneen urakoitsijan tulee huolehtia varmennustarkastuksen tilaamisesta, joka luokkien 1 ja 2 laitteistoille on tehtävä 3 kuukauden kuluessa käyttöönotosta ja luokan 3 laitteistolle ennen varsinaista käyttöönottoa (pl. verkonhaltijan verkot).

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Määräaikaistarkastus on tehtävä luokan 1 sähkölaitteistolle 15 vuoden, luokan 2 sähkölaitteistolle 10 vuoden ja luokan 3 sähkölaitteistolle 5 vuoden välein.

Luokan 1 laitteistossa pelkissä asuinrakennuksissa ei tarvitse tehdä määräaikaistarkastusta, mutta jos laitteistoon kuuluu esim. liiketiloja, joiden ylivirtasuojan nimellisarvo on yli 35 ampeeria, tulee nämä tilat tarkastaa 15 vuoden välein.

Myös määräaikaistarkastuksen tekijän on oltava valtuutettu tarkastaja ja luokan 3a laitteistossa valtuutettu laitos.