Yhtiökokous päättää taloyhtiön latauspisteistä

Sähköautojen yleistyessä yhä useammissa taloyhtiöissä joudutaan miettimään, kuinka sähköautojen latausinfra toteutetaan taloyhtiön parkkipaikoilla ja kuinka kustannukset jaetaan.

Taloyhtiöllä on mahdollisuus hakea avustusta sähköautojen latausinfran rakentamiseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta ARAlta. Avustuksen määrä on korkeintaan 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista.

Taloyhtiöllä on mahdollisuus hakea avustusta sähköautojen latausinfran rakentamiseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta ARAlta. Avustuksen määrä on korkeintaan 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista. Kuva 123RTF.

Taloyhtiössä sähköautojen latauspisteiden toteutusvaihtoehtojen miettiminen kannattaa aloittaa selvittämällä, kuinka monella autopaikan haltijalla olisi tarvetta tai kiinnostusta ladata sähköautoa tai ladattavaa hybridiä taloyhtiön parkkipaikalla.

Tämän jälkeen kannattaa kääntyä sähköalan ammattilaisen puoleen, ja tilata suuntaa antava arvio latauspisteiden toteutusvaihtoehdoista ja -mahdollisuuksista sekä eri vaihtoehtojen kustannuksista. Kustannuksissa voi olla erittäin suuria vaihteluita riippuen siitä, riittääkö taloyhtiön sähköverkon kunto, parkkipaikkojen lämmitystolppien kaapelointi ja taloyhtiön sähköliittymän mitoitus latauspisteiden rakentamiseen.

Tämän jälkeen pitää selvittää, onko autopaikka yhtiön vai osakkaan hallinnassa. Tämä selviää taloyhtiön yhtiöjärjestyksestä.

Tavanomainen uudistus taloyhtiön hankkeena

Sähköauto. Kuva Mikko Arvinen.

Sähköauto. Kuva Mikko Arvinen.

Sähköautojen latauspisteiden toteuttamista koskevat päätökset tehdään yhtiökokouksessa. Jos latauspisteiden toteutukselle ei ole teknisiä esteitä, voi hallitus valmistella niiden rakentamista koskevan edotuksen yhdessä isännöitsijän kanssa yhtiökokoukseen päätettäväksi.

Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 31§:n mukaan yhtiökokous päättää uudistuksesta, joka on kauaskantoinen tai vaikuttaa olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin.

Mikäli autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa, voidaan hankkeen kustannukset jakaa yhtiöjärjestyksen vastikeperusteella kaikkien osakkeenomistajien kesken, jos uudistuksella kiinteistö saatetaan vastaamaan ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia ja osakkeenomistajien maksuvelvollisuus pysyy kohtuullisena.

Arvioinnissa on merkitystä sillä, kuinka paljon kuukausittain perittävää yhtiövastiketta on korotettava tai kuinka suuri on erillisvastike.

Osakkeenomistajien omat autopaikat

Jos autopaikat ovat osakkeenomistajien hallinnassa ja jos latausinfran rakentamisesta tulee merkittävää etua vain heille, voi yhtiökokous päättää enemmistöpäätöksellä siitä, että vastiketta näiden kustannusten kattamiseksi maksavat vain näiden autopaikkojen osakkeen omistajat. Tähän tarvitaan niin sanottu tuplaenemmistöpäätös (AOYL 6:32.5) eli enemmistön autopaikkaosakkeenomistajien yhtiökokouksessa antamista äänistä tulee olla päätöksen kannalla.

Jos katsotaan, että latausinfran toteuttamista ei voida pitää tavanomaisena uudistuksena, pitää noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta. Yhtiö voi päättää tavanomaisen tason ylittävästä uudistuksesta vain tällaiseen uudistukseen suostuneilta osakkeenomistajilta.

Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että tällainen tavanomaisen tason ylittävä uudistus olisi toteutettava siten, että muut osakkaat voivat myöhemmin liittyä käyttämään järjestelyä tai he voivat toteuttaa vastaavan järjestelyn niin, että heille ei aiheudu uudistuksen toteuttamisesta enemmän kustannuksia kuin alun perin uudistukseen osallistuneille.

Yhtiökokous voi päättää tästä määräenemmistöllä. Hanke voi olla yhtiön hanke tai osakkeenomistajien oma hanke.

Osakasvähemmistö tai yksi osakas aktiivisena

Jos osakasvähemmistö toimii hankkeen toteuttajana ja vähemmistö osakkaista on mukana hankkeessa, tarvitaan yhtiökokouksen määräenemmistöpäätös, eli ehdotus, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Vastiketta hankkeen kustannuksista peritään vain siihen suostuneilta osakkeenomistajilta ja heidän osakkeidensa uusilta omistajilta. Kustannukset jaetaan näiden henkilöiden kesken yhtiöjärjestyksessä määrättyjen vastikeperusteiden mukaisesti. Päätös voidaan tehdä vain, jos se tapahtuu loukkaamatta yhdenvertaisuusperiaatetta.

Vain osaa osakkaista hyödyttävä uudistus on toteutettava siten, että myöhemmin muut osakkeenomistajat voivat liittyä uudistuksen käyttäjiksi. Vähemmistöhankkeessa taloyhtiö toimii hankkeen toteuttajana ja rahaliikenne kulkee yhtiön kautta. Jos osakkeenomistaja haluaa teettää latauspisteiden asennuksen ja autopaikka on hänen omassa hallinnassaan, kysymyksessä on muutostyö asunto-osakeyhtiölain 5:1-3 §:n mukaisesti.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle. Osakkeenomistajan on saatava yhtiön hyväksyntä muutostyölle, jos muutostyöllä ei ole vaikutusta yhtiöön tai muihin osakkaisiin.

Lain mukaan yhtiön on käsiteltävä muutostyöilmoitus viipymättä. Yhtiöllä on velvollisuus toimittaa osakkeenomistajan sitä pyytäessä kirjallinen vastaus, kuten esimerkiksi hallituksen kokouksen pöytäkirjaote, luvan antamisesta tai sen ehdoista.

Jos yhtiö kieltää muutostyön, on kielteinen päätös perusteltava. Muutostyöstä aiheutuvat kustannukset maksaa osakas. Jos taas autopaikka on yhtiön hallinnassa ja yksittäinen osakas haluaa teettää latauspisteen asennuksen omalle autopaikalleen, on osakkaan tehtävä muutostyötä koskeva hakemus etukäteen kirjallisesti hallitukselle.

Asunto-osakeyhtiölain 5:8 §:n mukaan lähtökohtana on, että osakkeenomistaja voi yhtiön suostumuksella tehdä muutoksia myös yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa. Muutoin noudatetaan samoja säännöksiä muutostyöilmoituksen käsittelemisestä yhtiössä kuin osakkaan hallinnassa olevan autopaikankin osalta.
Yhtiön on suostumuksensa antamisen jälkeen myötävaikutettava muutosten tekemiseen esimerkiksi hakemalla viranomaislupaa, mikäli muutos sitä vaatii.

Muutostöistä aiheutuvista kustannuksista vastaa osakas. Muutostyötä ei saa aloittaa ilman yhtiön suostumusta.

Inka-Liisa Ahokas, teksti

Kirjoittaja on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n lakimies.