SÄHKÖASENNUSTEN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELU

Ammattitaitoinen sähkösuunnittelija on tarpeen ottaa mukaan sähköistysprojektiin heti hankkeen valmisteluvaiheessa.

Kotitalouksien rakennus- tai remontointihankkeiden sähkösuunnittelun tekee yleensä sähköurakoitsija, joka on tyypillisesti sähköasentaja. Isommissa rakennus- tai saneerausprojekteissa käytetään sähkösuunnittelutoimistojen palveluksia.

Ennen kodin rakentamisen tai remontoimisen aloittamista kannattaa listata kaikkien perheenjäsenten tarpeet ja toiveet sähkön käytön suhteen tällä hetkellä. Samoin on hyvä varmistaa muunneltavuus perheenjäsenten iän ja elämäntapojen muuttumisen myötä.


Taloyhtiön huoneiston remontointi – ilmoitusvelvollisuus

Asunto-osakeyhtiölaissa on säädetty osakkaalle ilmoitusvelvollisuus huoneistossa tehtävistä remonteista. Myös sähkötyöt kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Aiheesta on seikkaperäisesti tietoa Isännöintiliiton verkkopalvelussa

Sähköurakoitsijan valinta ja urakkasopimus

Ammattitaitoiset sähkösentajat ja huolella tehty urakkasopimus takaavat onnistuneen lopputuloksen rakennusprojektille.

Sähköasentajan, joka toimii sähköurakoitsijana, tulee olla merkittynä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin rekisteriin.

Isoihin kohteisiin ja yritysten välisiin rakennus- ja saneeraushankkeisiin sähkö-, tele- ja sähköistysalan erikoisurakoitsijat löytyvät osoitteesta www.setipro.seti.fi paikkakunnittain koko maan alueella.

Sähköurakoitsijana toimiva sähköasentaja antaa tarjouksen tarjouspyynnön perusteella. Tarjouspyyntöasiakirjoista tulee käydä ilmi ainakin varsinaisten sähkötöiden laajuus ja sisältö sähköselostuksen ja toteutuspiirustusten avulla esitettynä sekä muut mahdolliset velvoitteet, jotka halutaan sisältyvän urakoitsijan suoritukseen, kuten poraukset, siivous, vaadittavat vakuudet sekä työsuorituksen aloitus- ja valmistumisaika.

Pienemmissä töissä taloudellisempi vaihtoehto saattaa olla teettää sähköasennustyöt tuntityönä sähköasentajalla. Tämä on usein sopivampi vaihtoehto esim. saneeraustöissä, joissa saattaa olla mahdotonta arvioida kaikkia työn aikana esille tulevia ongelmia. Tuntitöissäkin kannattaa tehdä sähköasentajan kanssa tuntityösopimus, jossa määritellään mm. tuntiveloitus, matkakulut, työnjohtokustannukset sekä tarvikealennukset.

Sähköurakoitsija antaa sähköasennuksista tarjouksen tarjouspyynnön perusteella. Tarjouspyyntö on hyvä laatia mahdollisimman yksiselitteiseksi ja liittää siihen riittävän yksityskohtainen sähkösuunnitelma. Hyvin laadittu tarjouspyyntö parantaa tarjouksien vertailtavuutta.

Kodin sähköasennusten tekoa koskeva sopimus kannattaa laatia kuluttajakauppaan tarkoitettuja lomakkeita käyttäen. Laajemmat uakkasopimukset on hyvä laatia Rakennusalan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 -mukaisille lomakkeille.

Sähköurakoihin sopivat sopimuslomakkeet

Sähkösuunnittelu isoissa kohteissa

Tarvekartoituksen jälkeen suunnittelija määrittelee toimeksiannon laajuuden ja sen suorittamiseksi tarvittavat suunnittelutehtävät. Toimeksiannosta on hyvä aina laatia kirjallinen sopimus, jossa tehtävälaajuuden lisäksi on kerrottu aikataulu.

Sähkösuunnittelijan toimeksiantoon voi sisältyä esimerkiksi hankkeen kustannusten arviointi, hankintarajojen määrittely, sähköselostuksen ja toteutuspiirustusten laadinta ja urakkatarjouspyyntö -asiakirjojen laadinta.

Tapauksesta riippuen voidaan suunnittelijan edellyttää osallistuvan urakoitsijan valintaan, työmaakokouksiin ja yleisvalvontaan sekä toimintakokeisiin ja käyttöönottotarkastuksiin. Käyttöpiirustusten ja muiden käyttöasiakirjojen laadinta voidaan sisällyttää joko sähkösuunnittelijan tai -urakoitsijan tehtäviin.